Jakie są konsekwencje błędnego opisu suplementów diety na stronie e-apteki? Opinia prawna.

Sankcje prawne za zły opis suplementów na stronach www

W grudniu 2014 roku zmieniły się zasady prezentowania produktów na stronach internetowych przy sprzedaży wysyłkowej suplementów diety. Właściciele aptek i drogerii internetowych powinni dopasować opisy produktów do nowych wytycznych. Jakie sankcje grożą za błędne prezentowanie suplementów w e-aptekach?

W świetle przepisów prawa suplementy diety traktowane są jako żywność, dlatego także ich prezentacja na stronie internetowej jest inna niż leków i nie podlegają one przepisom prawa farmaceutycznego. W grudniu zmieniły się uwarunkowania prawne związane z opisami i prezentowaniem suplementów diety przy sprzedaży on-line. 13 grudnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji na temat żywności oraz przepisy odnoszące się do oświadczeń zdrowotnych i żywnościowych (rozporządzenie nr 1924/2006).

O rekomendacjach w zakresie prezentowania suplementów diety przy sprzedaży wysyłkowej pisaliśmy TUTAJ >>

W przypadku błędnego prezentowania suplementów diety podmioty sprzedające je przez Internet muszą liczyć się z sankcjami wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 roku (Dz.U.2010.136.914 j.t ze zm.) oraz tymi związanymi z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 roku (Dz.U.2014.669 j.t).

Na podstawie opinii prawnej wydanej przez Centrum Prawa Żywnościowego w dniu 24 marca 2015 roku czytamy, że sankcje wynikające z niespełnienia wymogów w zakresie prezentacji suplementów diety to kary pieniężne, natomiast te obejmujące zafałszowane suplementy diety – to kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności w okresie nawet do 3 lat. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych może zakazać wprowadzania do obrotu, nakazać zniszczenie lub poddanie produktu określonym zabiegom, zakazać jego składowania lub przekwalifikować go do innej klasy jakości handlowej.

Poniżej szczegółowa opinia specjalistów z Centrum Prawa Żywnościowego (www.food-law.pl).

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

w zakresie prawnych konsekwencji nieprawidłowego opisu suplementów diety w e-aptekach

Sankcje wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2010.136.914 j.t ze zm.), w dalszej części jako: ustawa o b.ż.ż.

1. Niespełnianie wymogów w zakresie prezentacji suplementów diety

Sankcje: Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy o b.ż.ż. „Kto: nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 33 ust. 3 i 4, art. 45 ust. 3 i 4, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 52a, a także wymagań w tym zakresie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 39 pkt 3 i art. 44 pkt 2” oraz z art. 103 ust. 1 pkt 1 b ustawy o b.ż.ż.: ”nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach:

  • rozporządzenia nr 1333/2008 – w zakresie substancji dodatkowych,
  • rozporządzenia nr 1334/2008 – w zakresie aromatów,
  • rozporządzenia nr 1169/2011,

podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

W przypadkach, o których mowa powyżej, wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego (art. 103 ust. 2 pkt 1 ustawy o b.ż.ż.).

2. Suplement diety zafałszowany

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 45 ustawy o b.ż.ż. „środek spożywczy zafałszowany – środek spożywczy, którego skład lub inne właściwości zostały zmienione, a konsument nie został o tym poinformowany w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1169/2011, albo środek spożywczy, w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości; środek spożywczy jest środkiem spożywczym zafałszowanym, w szczególności jeżeli:

a) dodano do niego substancje zmieniające jego skład lub obniżające jego wartość odżywczą,

b) odjęto składnik lub zmniejszono zawartość jednego lub kilku składników decydujących o wartości odżywczej lub innej właściwości środka spożywczego,

c) dokonano zabiegów, które ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd środka spożywczego o należytej jakości,

d) niezgodnie z prawdą podano jego nazwę, skład, datę lub miejsce produkcji, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości albo w inny sposób nieprawidłowo go oznakowano – wpływając przez te działania na bezpieczeństwo środka spożywczego”.

Sankcje: Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy o b.ż.ż.: „Kto produkuje lub wprowadza do obrotu środek spożywczy zepsuty lub zafałszowany, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do środków spożywczych o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3.”.

Sankcje wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.2014.669 j.t), w dalszej części jako: ustawa o jakości artykułów rolno-spożywczych

1. Suplement diety o nieodpowiedniej jakości handlowej

Art. 3 pkt 5) ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych: „jakość handlowa – cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi”

Sankcje: W myśl art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych: „Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu , nie niższej jednak niż 500 zł”.

Co więcej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wykonując m.in. zadania wynikające z nadzoru nad jakością żywności (art. 17 ust. 1 lit. a ustawy), w drodze decyzji, może:

„1) zakazać wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania;

2) nakazać poddanie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, określonym zabiegom;

3) zakazać składowania artykułu rolno-spożywczego w nieodpowiednich warunkach albo jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu;

4) przeklasyfikować artykuł rolno-spożywczy do niższej klasy, jeżeli artykuł ten nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej;

5) nakazać zniszczenie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, na koszt jego posiadacza.”.

Autorzy:

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska / Daniel Szostek

Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j (www.food-law.pl)

Członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

Grafika: freeimages.com, autor: Mario Alberto Magallanes Trejo, creative common licence

0 Shares:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Ci się także spodobać