Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego w domenie eapteki.info (zwanego dalej „Blogiem”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Operatorem Bloga i administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników korzystających z Bloga jest ADGLOW Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: os. Złotego Wieku 55/58, 31-618 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000529257, NIP: 678-315-18-17, REGON 123196717, kontakt mailowy: grzegorz.glowiak@freshpharma.pl, kontakt tel. +48 606 366 848 (zwana dalej jako „Administrator danych osobowych”).  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: anna.wasowska.glowiak@freshpharma.pl
 3. Podczas korzystania z Bloga poprzez zapisanie się do wysyłki drogą mailową wybranego przez użytkownika Bloga rodzaju informacji handlowych (newsletter), i/lub kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie czy też za pomocą chatu online), i/lub zamieszczając komentarz na Blogu, użytkownik Bloga przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, nazwa strony int., adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik podczas korzystania z Bloga.
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  • newsletter – użytkownik Bloga, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową informacje handlowe od Administratora danych osobowych musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik Bloga zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika Bloga zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;
  • kontakt użytkownika Bloga z Administratorem danych osobowych – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też przy użyciu chata online użytkownik Bloga przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, zaś w przypadku chata online także imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości użytkownik może zawrzeć także swoje inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Bloga. Dane użytkownika Bloga są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, czyli zgoda użytkownika Bloga wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Bloga ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Bloga;
  • komentarze użytkowników na Blogu – użytkownik Bloga może dodać komentarz na Blogu, wcześniej wypełniając w tym celu formularz i podając w nim swój adres e-mail oraz imię, a także ewentualnie nazwę swojej strony internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz na Blogu. Dane przekazane przez użytkownika Bloga podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika Bloga (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) wynikająca z dodania komentarza na Blogu. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Blogu, chyba że wcześniej użytkownik Bloga prosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych użytkownika z bazy Administratora danych osobowych. W każdej chwili użytkownik Bloga może sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Użytkownikowi Bloga przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO.
 5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Bloga w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 6. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Bloga ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika Bloga cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik Bloga ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Bloga nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi Bloga w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Bloga osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika Bloga, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).
 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Bloga w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Bloga przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Odbiorcami danych osobowych użytkowników Bloga, którym Administrator danych osobowych może przekazywać dane użytkowników są podwykonawcy Administratora danych osobowych, czyli podmioty, z których usług Administrator danych korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz użytkownika Bloga usług, np. firma zapewniająca hosting strony internetowej Bloga – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej, firmy zapewniające obsługę wysyłki newsletterów – w celu korzystania z systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe użytkownika Bloga, jeżeli zapisze się do newslettera, podmioty, które przy świadczeniu na rzecz Administratora danych osobowych usług związanych ze wsparciem technicznym, programistycznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika Bloga oraz podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na rzecz użytkownika Bloga usług np. odpowiadać na wiadomości, czy zapytania użytkownika Bloga, na e-maile. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Witryna internetowa Bloga zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Bloga pod adresem eapteki.info oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik Blog czyni to na własną odpowiedzialność.
 11. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Bloga). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Bloga, a jeśli Administrator danych osobowych posiada także adres email użytkownika Bloga – taki użytkownik otrzyma informację o zmianach w Polityce drogą mailową.
 12. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Bloga ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 13. Użytkownik Bloga proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Bloga. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku Bloga, jakie na dane na temat użytkownika Bloga posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza –  użytkownik Bloga proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: grzegorz.glowiak@freshpharma.pl lub telefonicznie: +48 606 366 848.